شنبه, ۱۳ آذر ۱۴۰۰ / قبل از ظهر / | 2021-12-04

بیشترین تعداد معامله

نماد نام آخرین تغییر تعداد معامله
نماد : حگردش نام : ریل گردش ایرانیان آخرین : 4,090 تغییر : 3,090 تعداد معامله : 68,394
نماد : دارایکم نام : صندوق واسطه گری مالی یکم آخرین : 150,600 تغییر : 42,370 تعداد معامله : 64,534
نماد : پالایش نام : پالایشی یکم آخرین : 69,030 تغییر : 7,080 تعداد معامله : 16,868
نماد : انرژی3 نام : سایر اشخاص بورس انرژی آخرین : 99,600 تغییر : 1,590 تعداد معامله : 11,879
نماد : خکاوه نام : سایپا دیزل آخرین : 3,536 تغییر : 1,737 تعداد معامله : 10,509
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش قیمت

نماد نام آخرین تغییر درصد تغییر
نماد : غناب نام : ناب آخرین : 120,000 تغییر : 116,510 درصد تغییر : 3,338.4
نماد : حگردش نام : ریل گردش ایرانیان آخرین : 4,090 تغییر : 3,090 درصد تغییر : 309
نماد : فکمند نام : گسترش قطعه سازی کمند آخرین : 37,170 تغییر : 24,835 درصد تغییر : 201.34
نماد : تملی809 نام : تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر98 آخرین : 555,450 تغییر : 336,602 درصد تغییر : 153.81
نماد : قیستو نام : قند بیستون آخرین : 25,062 تغییر : 14,192 درصد تغییر : 130.56
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
نماد : وسینا نام : بانک سینا آخرین : 2,491 تغییر : 131.00 تغییر مالکیت حقوقی : 33.043 میلیون
نماد : پترول نام : پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان آخرین : 2,505 تغییر : 118.00 تغییر مالکیت حقوقی : 28.868 میلیون
نماد : وپارس نام : بانک پارسیان آخرین : 2,060 تغییر : 35.00 تغییر مالکیت حقوقی : 27.638 میلیون
نماد : ملت نام : بیمه ملت آخرین : 1,202 تغییر : 18.00 تغییر مالکیت حقوقی : 22.4 میلیون
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 10,930 تغییر : 260.00 تغییر مالکیت حقوقی : 19.376 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین کاهش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,141 تغییر : 15.00 تغییر مالکیت حقوقی : -69,174,000
نماد : کویرح نام : تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم) آخرین : 18,710 تغییر : 1,700 تغییر مالکیت حقوقی : -29,965,000
نماد : وبیمهح نام : سر. صنعت بیمه (حق تقدم) آخرین : 1,000 تغییر : 10.00 تغییر مالکیت حقوقی : -14,391,000
نماد : رانفور نام : خدمات انفورماتیک آخرین : 3,649 تغییر : 192.00 تغییر مالکیت حقوقی : -12,504,000
نماد : یاقوت نام : ص. س. یاقوت آگاه-ثابت آخرین : 13,713 تغییر : 2,006 تغییر مالکیت حقوقی : -10,503,000
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم عرضه حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم عرضه حقوقی
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,141 تغییر : 15.00 حجم عرضه حقوقی : 192.088 میلیون
نماد : کویرح نام : تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم) آخرین : 18,710 تغییر : 1,700 حجم عرضه حقوقی : 36.757 میلیون
نماد : امینیکم نام : امین یکم فردا آخرین : 10,191 تغییر : 69.00 حجم عرضه حقوقی : 31.802 میلیون
نماد : وپاسار نام : بانک پاسارگاد آخرین : 13,040 تغییر : 40.00 حجم عرضه حقوقی : 19.852 میلیون
نماد : رانفور نام : خدمات انفورماتیک آخرین : 3,649 تغییر : 192.00 حجم عرضه حقوقی : 19.785 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم تقاضا حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم تقاضا حقوقی
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,141 تغییر : 15.00 حجم تقاضا حقوقی : 122.914 میلیون
نماد : وسینا نام : بانک سینا آخرین : 2,491 تغییر : 131.00 حجم تقاضا حقوقی : 33.043 میلیون
نماد : وپارس نام : بانک پارسیان آخرین : 2,060 تغییر : 35.00 حجم تقاضا حقوقی : 30.038 میلیون
نماد : پترول نام : پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان آخرین : 2,505 تغییر : 118.00 حجم تقاضا حقوقی : 28.918 میلیون
نماد : ملت نام : بیمه ملت آخرین : 1,202 تغییر : 18.00 حجم تقاضا حقوقی : 23.7 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
نماد : شنفت نام : نفت پارس آخرین : 9,910 تغییر : 470.00 تاثیر : 192.03
نماد : وتجارت نام : بانک تجارت آخرین : 1,905 تغییر : 48.00 تاثیر : 173.62
نماد : وپخش نام : داروپخش آخرین : 35,710 تغییر : 1,700 تاثیر : 138.51
نماد : شفن نام : پتروشیمی فن آوران آخرین : 17,060 تغییر : 370.00 تاثیر : 85.15
نماد : شفا نام : سر. شفا دارو آخرین : 18,510 تغییر : 880.00 تاثیر : 59.69
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
نماد : پکویرح نام : کویر تایر (حق تقدم) آخرین : 3,710 تغییر : 51.00 تاثیر : -
نماد : اکالا نام : کارگزاران بورس کالای ایران آخرین : 31,600 تغییر : 550.00 تاثیر : -
نماد : پترولح نام : پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (حق تقدم) آخرین : 6,900 تغییر : 270.00 تاثیر : -
نماد : تکشاح نام : خدمات کشاورزی (حق تقدم) آخرین : 41,760 تغییر : 0 تاثیر : -
نماد : کبورس نام : کارگزاران بورس اوراق بهادار آخرین : 12,630 تغییر : 170.00 تاثیر : -
مشاهده بیشتر

بیشترین ارزش معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر ارزش معامله
نماد : دارایکم نام : صندوق واسطه گری مالی یکم آخرین : 150,600 تغییر : 42,370 ارزش معامله : 6.152 هزار میلیارد
نماد : مشهد1412 نام : مشارکت ش مشهد1412-3ماهه18 آخرین : 1,000,000 تغییر : 0 ارزش معامله : 3.201 هزار میلیارد
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,141 تغییر : 15.00 ارزش معامله : 1.481 هزار میلیارد
نماد : انرژی3 نام : سایر اشخاص بورس انرژی آخرین : 99,600 تغییر : 1,590 ارزش معامله : 992.7 میلیارد
نماد : پالایش نام : پالایشی یکم آخرین : 69,030 تغییر : 7,080 ارزش معامله : 960.6 میلیارد
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم معامله
نماد : وتجارت نام : بانک تجارت آخرین : 1,905 تغییر : 48.00 حجم معامله : 224.99 میلیون
نماد : خگستر نام : سر. ایران خودرو آخرین : 2,544 تغییر : 127.00 حجم معامله : 183.36 میلیون
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,141 تغییر : 15.00 حجم معامله : 146.03 میلیون
نماد : وبملت نام : بانک ملت آخرین : 2,953 تغییر : 42.00 حجم معامله : 135.78 میلیون
نماد : پترول نام : پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان آخرین : 2,505 تغییر : 118.00 حجم معامله : 131.56 میلیون
مشاهده بیشتر